دهگردی گلستان/مينودشت     روستاي تاريخي قلعه قافه

گلستان/مينودشت
روستاي تاريخي قلعه قافه

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     روستاي خليندره

گلستان/علي آبادکتول
روستاي خليندره

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     آبشار چلي

گلستان/علي آبادکتول
آبشار چلي

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     مجموعه آبشارهاي اوشرشره

گلستان/علي آبادکتول
مجموعه آبشارهاي اوشرشره

دهگردی گلستان/علي آبادکتول
گلستان/علي آبادکتول/کردآباد
کد: 24-1-136-1
مبلغ : 250000 تومان