دهگردی گلستان/مينودشت     ده چشانک

گلستان/مينودشت
ده چشانک

دهگردی گلستان/کردکوي     جهان نما

گلستان/کردکوي
جهان نما

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     آبشار چلي

گلستان/علي آبادکتول
آبشار چلي

دهگردی گلستان/علي آبادکتول     آبشار جوزچال

گلستان/علي آبادکتول
آبشار جوزچال