مشاهده تصاویر

استان گلستان، شهرستان مینودشت، بخش گالیکش، دهستان قراولان، روستای پاسنگ بالا
کد مکان: 101938

پاسنگ بالا

پاسنگ بالا روستایی است درفاصله 12کیلومتری شهرستان گالیکش ازاستان گلستان که درفاصله 3کیلومتریازجاده بین المللی تهران به مشهدقراردارد. این روستاازسمت شمال به زمینهای کشاورزی ودرنهایت به جاده بین المللی ختم میشودوازسمت جنوب به جنگل انبوه پاسنگ، ازطرف شرق هم به جنگل وازطرف غرب هم به نیلکوه وجنگل سرسبزش منتهی میشودیعنی این روستای زیبا ازسه طرف به جنگل منتهی میشودکه خودگواه زیبایی روستاست. جمعیت: این روستادربخش قراولان قراردارد وبراساس سرشماری سال 1385برابربا 2.038 نفر معادل 529خانوارمیباشد. اکثرمردم روستا دارای مذهب شیعه بوده وبه گویش محلی صحبت میکنند. شغل اکثرمردم روستاکشاورزی میباشد ولی عده ای هم به کاردامپروری مشغول هستند.پاسنگ بالا بادارابودن حدود800هکتارزمین زراعی و50حلقه چاه آبی وکشت محصولات کشاورزی گوناگون ازجمله گندم، برنج، پنبه، کلزا، سویاو… سهم بسزایی درپیشرفت کشاورزی منطقه ایفامیکند. این روستادارای مردم شهیدپروری میباشد که درجنگ حق علیه باطل توانستندحق خودرابه اسلامورهبراداء کرده و6شهید گلکون کفن تقدیم انقلاب کنند.


مسیریابی روی نقشه