تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نورديتور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نورديتور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45
زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 
بازديدها: 
بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي
برگزار کنند:گروه آلما گشت
تاریخ اجرا:
حرکت از:کرج ميدان حافظ،تهران ميدان آپادانا

تور يکروزه زمان حرکت تهران 00:00 و از کرج 00:45 زمان برگشت همان روز ساعت 23:00 بازديدها: بازديد از تنگه پر آب، بازديد از درياي خزر،شنا در تنگه دار،پرش در حوضچه هاي آب، رودخانه نوردي


برنامه غذایی:با مسافر

اسکان:

سایر خدمات:

نرخ:98000تومان